Referencje

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju

Jastrzębie-Zdrój, 29.08.2017 r.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu- Zdroju potwierdza współpracę z firmą Budownictwo Wodno-Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o. o. w Pszczynie, którą oceniamy jako bardzo dobrą. W 2017r. w/w firma wykonała dla naszej Spółdzielni roboty związane z budową sieci wodociągowej na cele wewnętrznej instalacji p.poż. dla budynków przy ul. Kurpiowskiej 2, 3, 4, 6, 8, 10 na ogólną wartość 98.474,49 zł brutto. Wyżej wymienione roboty zostały wykonane w sposób profesjonalny i terminowo. Wyrażamy zadowolenie z dotychczasowej współpracy i z pełną odpowiedzialnością możemy polecić usługi firmy Budownictwo Wodno-Inżynieryjne i Drogowe z Pszczyny będąc pewni, że zostaną one wykonane na wysokim poziomie.

Zobacz Referencje

Eurovia Polska S.A.

Kraków, 21.03.2018 r.

Firma Budownictwo Wodno — Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chochółka 2, 43-200 Pszczyna wykonała na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Andrychów, jako podwykonawca naszej firmy Eurovia Polska S.A. Oddział Małopolski Region Południowy, zgodnie z umową nr 7126.KR0145/1/2017 z dnia 24.02.2017 w Krakowie zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Traugutta w Andrychowie”. 1. Termin realizacji zadania: 24.02.2017r. — 28.07.2017r. 2. Wartość wykonywanych robót wyniosła: 324.113,52 zł netto, 398.659,63 z1 brutto. 3. Zakres wykonanych prac: Roboty brukarskie — ułożenie krawężnika drogowego 15 cm x 30 cm z rozbiórką starego i wykonaniem ławy betonowej z oporem o długości 1800 mb — ułożenie obrzeża chodnikowego 30 cm x 8 cm z wykonaniem ławy betonowej o długości 1513 mb – ułożenie kostki brukowej z korytowaniem i wykonaniem podbudowy 3000 m2 Ułożenie palisady – palisada betonowa o długości 2 m z wykonaniem ławy betonowej 200 szt. (40 mb) Wykonanie odwodnienia – wykonanie kanalizacji deszczowej z PVC z próbą szczelności i robotami ziemnymi fi 315 — 90 mb, fi 200 —100 mb — wykonanie studzienek ściekowych betonowych fi 500 mm 26 szt. — regulacja pionowa studzienek ściekowych 26 szt. — regulacja włazów kanałowych 28 szt. — regulacja studzienek dla urządzeń podziemnych — zawory wodociągowe i gazowe 34 szt. — wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej o długości 314 m2
Roboty wykonane zostały w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów. Prace zostały wykonane prawidłowo i terminowo.

Zobacz Referencje

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Ornontowice, 27.09.2019 r.

W odpowiedzi na pismo firmy BWIID Sp. z o.o. z dnia 18.09.2019 w sprawie udzielenia referencji dla umowy nr 081800586 z dnia 10.09.2018, JSW SA KWK „Budryk” zaświadcza. że Konsorcjum Firm Budownictwo Wodno — Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chochółka 2, 43-200 Pszczyna oraz Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Tomasz Bizoń z siedzibą przy ul. Chochółka 2, 43-200 Pszczyna wykonało na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A KWK „Budryk” zadanie : _Kompleksowa budowa placu złomowego drogą dojazdową wraz z zabudową wagi platformowej na terenie Zakładu Głównego JSW S.A KWK Budryk” Termin realizacji zadania: 10.09.2018r. — 25.07.2019r. Wartość wykonywanych robót wyniosła: 2 042 189,49 zł netto, 2 511 893.07 zł brutto. Zakres wykonanych prac:
— Kompleksowe wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę — Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż
— Zapewnienie kierowania budową zgodnie z przepisami
— Obsługa geodezyjna
— Wykonanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej
— Przygotowanie placu złomowego wraz z drogą dojazdową o łącznej powierzchni 5368 m2
— Utwardzenie placu złomowego wraz z drogą dojazdową o łącznej powierzchni 5368 m2
— Utwardzenie placu składowego wraz z droga dojazdową płytami betonowymi podwójnie zbrojonymi grubości 18 cm 
— Przygotowanie podłoża z w dwóch warstw podsypki o gr. 15 cm każda , przedzielona folią o gr. nie mniejszej niż 1 mm
— Zakup dostawa i ułożenie płyt betonowych o łącznej powierzchni 5368 m2
— Wykonanie ogrodzenia o dł. 380 mb z siatki ocynkowanej o wysokości 2 m o gr. drutu 3-3.5 mm
— Zakup i dostawa i zabudowa wagi platformowej o nośności do 50 Mg wraz z torem wąskotorowym o dł. 20 m
— Wykonanie wraz z montażem oświetlenia ( 6 słupów stalowych ocynkowanych o wysokości 12 m wraz z instalacją)
— Wykonanie kanalizacji deszczowej około 120 mb DN 250 i wpięcie do istniejącej sieci ( 3 studzienki + montaż separatora lamelowego Lamella C NST 20/200)
— Montaż kamery na istniejącej wieży monitorującej teren placu złomowego
— Wykonanie pomieszczenia techniczno — socjalnego wraz z instalacją (pomieszczenie socjalno-gospodarczego -29, 52 m2, pomieszczenie techniczne -5, 95 m2)
— Wykonanie i zabudowa 4 bram wjazdowych ocynkowanych:
Brama dwuskrzydłowa przesuwna o szer. 7 m i wysokości 2 m
Brama dwuskrzydłowa przesuwna o szer. 5 ni i wysokości 2 m
Brama przesuwna o szer. 8 m i wysokości 2 m
Brama przesuwna o szer. 9 m i wysokości 2 m

Roboty wykonane zostały w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów. Prace zostały wykonane prawidłowo i terminowo.

Zobacz Referencje

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Ornontowice, 15.10.2019 r.

JSW SA KWK „Budryk” zaświadcza, że Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Tomasz Bizoń z siedzibą przy ul. Chochółka 2, 43-200 Pszczyna oraz Partner Konsorcjum Budownictwo Wodno — Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chochółka 2, 43-200 Pszczyna wykonało na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A KWK „Budryk” Zadanie : „Utwardzenie powierzchni gruntu działek — wydzielenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w sąsiedztwie Zakładu Głównego JSW S.A KWK „Budryk”. Termin realizacji zadania: 29.07.2019r. — 27.08.2019r. 1. Wartość wykonywanych robót wyniosła: 46 120,00 zł netto, 56 727,60 zł brutto. 2. Zakres wykonanych prac: – Korytowanie terenu ( 30 cm) na powierzchni 1030 m2 z odkładem ziemi. – Utwardzenie powierzchni działki kruszywem dolomitowym o frakcji 30 — 63 dolna frakcja 20 cm , 04 — 30 górna warstwa 10 cm Roboty wykonane zostały w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów. Prace zostały wykonane prawidłowo i terminowo.

Zobacz Referencje

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Ornontowice, 18.02.2019 r.

JSW SA KWK „Budryk” zaświadcza, że PUH TOMBIZ Tomasz Bizoń zrealizowało umowę pn” Remont pomieszczeń działu TG wraz z adaptacją biur dla działu GG2 na terenie Zakładu Głównego JSW SA KWK BUDRYK”. Wartość wykonywanych robót : 188.000,00 zł netto. Prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami ofertowymi, terminowo oraz z zachowaniem zasad BHP.

Zobacz Referencje

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

3.11.2017 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.11.2017 nr U/083/2017 w sprawie referencji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk” 43-178 Ornontowice, ul. Zamkowa 10 zaświadcza, że Budownictwo Wodno – Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o w Pszczynie, ul. Bielska 36 , na podstawie umowy nr 081700019 z dnia 10.01.2017, wykonało w ramach zadania „Usuwanie usterek i awarii oraz wykonanie doraźnych prac remontowo-budowlanych w obiektach budowlanych JSW SA KWK „Budryk” prace ogólnobudowlane i remontowe zlecane sukcesywnie w zależności od potrzeb Kopalni. Powyższe prace zostały wykonane w wyznaczonym terminie, należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami. Roboty wykonywane były na terenie zakładu górniczego, zgodnie z wymaganiami BHP obowiązującymi na terenie podziemnych zakładów górniczych. Firma zapewnia właściwe bezpieczeństwo przy wykonywaniu robót w zakładach górniczych.

Zobacz Referencje

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Katowice, 04.09.2017 r.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako Zamawiający poświadcza, iż Wykonawca – Firma BUDOWNICTWO WODNO-INŻYNIERYJNE I DROGOWE Sp. z o.o z siedzibą w Pszczynie przy ul. Bielskiej 36 (NIP 638-15-33-422; KRS 0000041651) wykonał w ramach umowy nr RZP/498/2015 z dnia 16.06.2015r. zawartej w sprawie realizacji zamówienia publicznego roboty budowlane polegające na przebudowie i budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami (tzw. nitka południowa) na terenie kampusu w Katowicach-Ligocie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Całkowita wartość robót brutto: 436.714,43 zł.
Prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie od 24.06.2015r. do 07.10.2015r.

Zobacz Referencje

Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika

Rybnik, 31.08.2017 r.

Firma Budownictwo Wodno-Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie (43-200) przy ulicy Bielskiej 36 w okresie od 13 listopada 2015 roku do 11 grudnia 2015 roku zrealizowała na podstawie umowy GK.272.8.2017 z dnia 6 listopada 2015 r. zadanie: ,Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej do budynków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ulicy Słonecznej”.
Zakres robót obejmował: Roboty wodociagowe: – wykonanie sieci wodociągowej z rur PE-HD DN 125 mm – 258,00 mb, – wykonanie sieci wodociągowej z rur PE-HD DN 63 mm – 30,70 mb, – zabudowę hydrantu naziemnego DN 80 mm — 2 kpl, – zabudowa zasuw DN 100 mm — 1 kpl, – zabudowa zasuw DN 50 mm — 4 kpl.
Wartość brutto wykonywanych robót: 93.045,61 zl.
Powierzone do wykonania roboty zostały wykonane zgodnie z umową. Do jakości wykonanych prac nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

Zobacz Referencje

Scroll to Top